O NAS

START
Strona główna
Ważne daty
Komunikaty
Statut Klubu
Rada Nadzorcza

KONTAKT

Napisz do nas
Księga gosci

PIOSENKI REZERWY

Piosenki rezerwy

O WOJSKU

Polecamy serial
Sondaż
Z czym do NATO
O Kawalerii raz jeszcze
Misje wojskowe
Na papierze
Kryptonim JW
Historia SPR-ów
Linki wojskowe
Jak przeżyć armię

Statystyka

 

 

 

Copyright 1999-2018 by
Rezerwa
Wszelkie prawa zastrzeżone
ISO 8859-2
Aktualizowane: 24.05.2018 r.

 

Statut Internetowego Klubu Rezerwistów Wojska Polskiego

spisany i zatwierdzony podczas I Wyjazdowego posiedzenia Rady Nadzorczej
w dniu 11 listopada 1999 roku w Warszawie.

 1. Internetowy Klub Rezerwistów Wojska Polskiego, zwany dalej Klubem, skupia wszystkich rezerwistów, którzy wyrazili taką wolę, aby do niego należeć, bez żadnego przymusu i bez zbędnych ceregieli.

 2. Miejscem działania Klubu jest wirtualna rzeczywistość Internetu, ale nie tylko.

 3. Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy Klubowiczów, a do prowadzenia spraw bieżących nie zamierza zatrudniać pracowników etatowych, bo i po co.

 4. Oficjalnym znakiem Klubu jest poniższy banner, którego wszelkie prawa zastrzeżono.


 1. Zastrzega się prawo do zmiany bannera reklamowego.

 2. Klub posiada wewnętrzną jednostkę organizacyjną, którą jest Rada Nadzorcza Założycieli w składzie:

 • st. kpr. pchor. rez. Paweł Siekański

 • st. szer. rez. Marek Reinowski

 1. Zasady pracy Rady określają przepisy poniższego statutu.

CELE I METODY DZIAŁANIA

 1. Naczelnym celem Klubu jest pielęgnowanie tradycji Rezerwy, co jest zapisem bardzo rozległym i nie jest wykluczone, że wkrótce będzie szczegółowo sprecyzowane.

 2. Klub realizuje swoje cele statutowe poprzez: zrzeszanie rezerwistów polskich, prowadzenie działalności informacyjnej, katalogowanie istniejących stron wojskowych,

 3. Organem informacyjnym Internetowego Klubu Rezerwistów Wojska Polskiego jest Strona WWW, prowadzona i redagowana przez wszystkich Klubowiczów, pod nadzorem Rady:
  Adres strony WWW: http://www.rezerwa.eth.pl  (poprzedni adres http://www.rezerwa.to2.pl)

 4. Kopiowanie tekstów i innych materiałów zamieszczonych na stronach Klubu Rezerwistów Wojska Polskiego w celach komercyjnych, w celu publikacji w innych serwisach bądź na innych stronach internetowych bez zgody AUTORA lub władz Klubu jest ZABRONIONE.

 5. Klubowicze mają prawo przynależności do innych organizacji i stowarzyszeń oraz działania na ich rzecz, tak jednostkowo, jak i zbiorowo.

SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI KLUBOWICZÓW

 1. Członkiem Internetowego Klubu Rezerwistów Wojska Polskiego (w celu uniknięcia niepotrzebnych skojarzeń nazywanym dalej "Klubowiczem") może być osoba, która odbyła zaszczytny stosunek z MON-em w jednej z poniższych postaci:

 • Zasadniczej służby wojskowej: w pełnym wymiarze (36, 24, 18, 15, 12, 9 miesięcy - zgodnie z obowiązującymi podczas pełnienia służby wojskowej przepisami),

 • Służby wojskowej absolwentów wyższych uczelni w Szkole Podchorążych Rezerwy (dawniej Szkole Oficerów Rezerwy),

 • Przeszkolenia wojskowego studentów wyższych uczelni w Kursach Szkolenia Rezerw

 • oraz legitymująca się wpisem w książeczce wojskowej następującej treści: "...przeniesiony do rezerwy ....".

 1. Powyższe przepisy mają również zastosowanie do osób, którym pobyt w jednostce wojskowej skrócono z przyczyn niezależnych.

 2. Klubowiczami nie mogą być osoby, które skorzystały z zastępczych (oficjalnych i nieoficjalnych) form odbywania służby wojskowej, przewidzianych odrębnymi przepisami, a w szczególności: uznane zostały przez wojskową komisję lekarską za czasowo niezdolnego do służby wojskowej, uznane zostały przez wojskową komisję lekarską za trwale niezdolnego do służby wojskowej, w przypadku reklamowania, oraz wszystkich innych sposobów uniknięcia armii, których tutaj wymieniać się nie będzie, bo są powszechnie znane.

 3. Klubowiczami nie mogą być żołnierze zawodowi, którzy zostali przeniesieni do rezerwy na podstawie odrębnych przepisów.

 4. Kandydat na Klubowicza zgłosi swój akces do klubu, poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, którego tekst zamieszczono na stronie WWW.

 5. Kandydat na Klubowicza zamieści na własnych stronach WWW (jeżeli takie posiada) banner reklamowy Oficjalnej Strony Klubu Rezerwistów Wojska Polskiego.

 6. Banner reklamowy musi być zamieszczony na indywidualnych stronach WWW traktujących o wojsku, jeżeli takowe kandydat posiada.

 7. Banner reklamowy może być zamieszczony na indywidualnych stronach WWW innych niż wojskowe, jeżeli takowe kandydat posiada.

 8. Kandydat na Klubowicza wypełnia formularz zgodnie z prawdą i w dobrej wierze.

 9. Rada Nadzorcza nie zamierza weryfikować zamieszczonych tam informacji, bowiem uznaje je za napisane zgodnie z prawdą i w dobrej wierze.

 10. Rada Nadzorcza nie odpowiada za treść indywidualnych stron WWW Klubowiczów, na których zamieszczony został banner reklamowy, oraz za treść innych stron WWW tworzonych przez Klubowiczów.

 11. Rada Nadzorcza nie odpowiada za treść wpisów do "Księgi gości" zamieszczonej na "Oficjalnej Stronie Rezerwistów Wojska Polskiego".

 12. Rada Nadzorcza nie odpowiada za treści wpisów na łamach "Wojskowego Forum Dyskusyjnego"

 13. Rada Nadzorcza decyduje o przyjęciu kandydata do Klubu.

 14. W szczególnych przypadkach Rada Nadzorcza może przyjąć do klubu kandydata, który nie spełnia wymogów, ale jego przyjęcie może wiązać się ze znacznym podniesieniem prestiżu Klubu, lub innymi korzyściami dla Klubu i jego Klubowiczów (np. właściciela browaru, pizzerii itp.).

 15. Przyjęcie kandydata do Klubu wiąże się jednocześnie z opublikowaniem jego imienia i nazwiska na oficjalnej liście Klubowiczów wraz z podaniem adresu email (jeżeli taki posiada) oraz adresu strony WWW traktującej o wojsku (jeżeli taką posiada).

 16. Nie przewiduje się hierarchii ważności Klubowiczów, natomiast Rada Nadzorcza pełni funkcję organizacyjno-koordynacyjną.

 17. Kolejność na oficjalnej liście Klubowiczów wynika jedynie z kolejności napływania formularzy.

 18. Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo skreślenia Klubowicza z listy w przypadku naruszenia przez Klubowicza powszechnie uznanych norm i zasad postępowania, w tym także netykiety,

 19. Uchwały odnośnie wszystkich spraw związanych z działalnością Klubu oraz funkcjonowaniem stron WWW zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

 20. Dla ważności obrad i uchwał konieczne jest stwierdzenie obecności przynajmniej połowy składu Rady w chwili rozpoczęcia obrad.

MAJĄTEK, PRAWO REPREZENTACJI KLUBU.

 1. Majątek Klubu stanowią zasoby intelektualne jego Klubowiczów, zasoby zgromadzone na oficjalnych stronach WWW.

 2. Nie przewiduje się pobierania składek członkowskich, chociaż wszelkie darowizny od sponsorów i osób prywatnych są mile widziane.

 3. Wszystko to, o czym zapomniano napisać w niniejszym statucie, a co może wydać się niezmiernie istotne, będzie w najbliższym czasie dopisane, więc nie ma się czym martwić.

Warszawa , dn 11 listopada 1999 roku (aktualizacja 16 stycznia 2006 roku)